Aantal producten:

 
     
   ZOEKEN  
Zoekopdracht:

Branche:
     
  MIJN FAVORIETEN  
Geen favorieten
Bij ons kunt u betalen met:
 Algemene leveringsvoorwaarden

Inleiding

Vakkledingwinkel.nl is een webwinkel van Tempelman Horeca- en Vakkleding uit Apeldoorn. Wij kennen de wereld van de bedrijfskleding van binnen en buiten. Alle geleverde vakkleding worden afgeleverd overeenkomstig onze presentatie. Ook voor maatwerk, borduren, sealen of welke wijze van bedrukking van welke werkkleding dan ook kunt u bij ons terecht.

Alle weergegeven kleuren op onze website en in onze webwinkel zijn slechts een indicatie. Omdat deze op elke monitor verschillend worden weergegeven kunt u deze niet als referentie gebruiken.

Prijzen en levertijden
Alle op deze site vermelde prijzen zijn in Euro’s en excl. B.T.W. De verzendkosten (binnen Nederland) die worden berekend bij bestellingen onder € 85.- zijn € 7.-- bij betaling vooraf (op het na de bestelling doorgegeven bankrekeningnummer), en betaling met iDeal.

Onder de €85.- zijn de verzendkosten € 17.-- bij levering onder Rembours.

Bij bestellingen tussen € 85.- en € 200.- worden alleen verzendkosten berekend van € 10.-- bij levering onder Rembours (alleen mogelijk voor verzending binnen Nederland). Voor leveringen buiten Nederland kan men contact opnemen met info@tempelmanvakkleding.nl.

Doordat wij vanuit een bestaande vakkledingzaak leveren, zijn de meeste modellen op deze site uit voorraad leverbaar. De levering zal dan ook in de meeste gevallen binnen 5 (werk)dagen zijn. Mocht een bepaald model niet op voorraad zijn, dan hanteren wij een levertermijn van 30 dagen. U wordt dan automatisch op de hoogte gesteld over de te verwachten leverdatum. Wordt de levertermijn van 30 dagen niet gehaald, dan heeft u de mogelijkheid de bestelling te annuleren.

Retouren
Mocht het door ons geleverde product niet aan uw wensen voldoen verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering) een bericht te sturen via info@tempelmanvakkleding.nl. Na deskundige beoordeling door een medewerker, zal in overleg met u besloten worden of het product wordt omgeruild of dat het aankoopbedrag wordt terug betaald.

Wenst u om welke reden dan ook het product niet te behouden, dan kunt u het product binnen 7 dagen na ontvangst, in originele verpakking en onbeschadigd, retourzenden aan:

Vakkledingwinkel.nl, Hoofdstraat 25, 7311 JT Apeldoorn.
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.
De verzendkosten komen dan voor uw rekening.
Beschadigde producten en retourzendingen na 8 dagen, worden niet geaccepteerd!

Privacy Policy
Uw persoonlijke gegevens worden niet zonder uw toestemming ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van derden die ingeschakeld worden bij de uitvoering van uw bestelling.

                                                         

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: Degene die het vakkledingbedrijf uitoefent in dit geval door verkoop via het internet en daarmee vergelijkbare verkopen door middel van technieken van communicatie op afstand zijnde, W.F. Tempelman h.o.d.n. Tempelman Horeca- en Vakkleding, Hoofdstraat 25 Apeldoorn.

2. Koper: De natuurlijk of rechtspersoon, die van de Ondernemer, producten op afstand koopt of wenst te kopen;

3. Producten: Via de website aangeboden producten en toebehoren, zoals vakkleding, werkkleding, beveiligingskleding, medische- en/of representatieve kleding of bij die kledinggroepen behorende schoenen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer met betrekking tot de Producten.

2. De eventueel door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door de Ondernemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Voorwaarden levering Producten
1. De Koper is verplicht om voordat hij een bestelling plaatst, aan de Ondernemer in redelijkheid alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante informatie naar waarheid te verstrekken.

2. De Ondernemer levert de Producten in overeenstemming met de gegevens die door de Koper worden verstrekt.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst waarmee de Koper de Producten koopt komt tot stand op het moment van de bestelling.

2. Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens over de Producten en met betrekking tot de toepasbaarheid van de Producten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Op afwijkingen van die gegevens kan de Koper geen beroep doen tenzij sprake is van afwijkingen die tot gevolg hebben dat de Ondernemer geen of een wezenlijk andere prestatie zou leveren.

3.Alle weergegeven kleuren zijn slechts een indicatie. Omdat deze op elke monitor verschillend worden weergegeven kunt u deze niet als referentie gebruiken.

4. Door de bestelling verklaart de Koper zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden, waardoor ze integraal onderdeel van de koopovereenkomst zullen uitmaken.

Artikel 4 – Prijzen
1. Als prijs voor het te leveren product geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod op de internet site van de Ondernemer.

2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en worden vermeerderd met BTW en de verzendkosten. De prijzen en verzendkosten zijn uitsluitend geldend voor bestellingen binnen Nederland.

3. De Ondernemer is na het totstandkomen van de overeenkomst bevoegd om een prijsverhoging toe te passen doch slechts indien de prijsverhoging voortvloeit uit nieuwe of gewijzigde wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst
1. De Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de eigenschappen die voor normaal gebruik aan het product mogen worden gesteld.

2. De Ondernemer staat ervoor in dat door hem verrichte werkzaamheden ten behoeve van de producten zijn uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

3. Een aanspraak op grond van enige garantie vervalt indien derden of de Koper, zonder toestemming van de Ondernemer, herstel of andere daarmee verbandhoudende werkzaamheden aan de door de Ondernemer geleverde Producten hebben verricht of indien de koper de Producten niet als een zorgvuldig koper heeft behandeld.

4. Wanneer de uitvoering van de bestelling bijvoorbeeld door het (tijdelijk) niet voorradig zijn van het Product, hetzij om andere redenen wordt vertraagd, of wanneer de levering geheel of gedeeltelijk niet kan worden nagekomen, stelt de Ondernemer de Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

5. Als plaats van levering geldt het woonadres van de Koper dat bij de laatste bestelling aan de Ondernemer kenbaar is gemaakt.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van aflevering bij de Ondernemer, daarna bij de Koper.

Artikel 6 – Levertijd
1. De Ondernemer zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de ontvangst van de bestelling de bestelde producten aan de Koper leveren. Levering vindt alleen in Nederland plaats tenzij bij de bestelling een andere plaats is opgegeven en die andere plaats door de Ondernemer uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch is aanvaard. Indien levering niet binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt, heeft de Koper het recht om de overeenkomst kosteloos, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden.

2. Indien een leveringstermijn van korter dan 30 dagen wordt afgesproken, en de Ondernemer niet binnen deze termijn uitvoering kan geven aan de overeenkomst, dient de Koper, indien hij de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst wil inroepen, de Ondernemer eerst in gebreke te stellen. Hierbij wordt de Ondernemer een termijn van maximaal 10 dagen geboden om de overeenkomst alsnog na te komen, met dien verstande dat de totale leveringstermijn nooit meer zal bedragen dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling
1. Het aan de Ondernemer verschuldigde bedrag dient vooraf aan de aflevering van de bestelling te worden voldaan, dan wel zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij gebreke van betaling treedt het verzuim van rechtswege in.

2. Bij levering onder Rembours, dient het verschuldigde bedrag, contant en volledig te worden voldaan bij aflevering van het bestelde product.

3. De Ondernemer behoudt zich de eigendom van de geleverde Producten voor totdat deze volledig zijn betaald, inclusief de eventuele bijkomende kosten.

Artikel 8 – Persoonsgegevens
1. De Ondernemer zal persoonsgegevens van de Koper, waaronder naam- en adresgegevens, registreren en vastleggen in een bestand.

2. Tenzij de Ondernemer hier uitdrukkelijk om vraagt en de Koper daarvoor toestemming heeft gegeven worden geen andere gegevens geregistreerd, dan nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst en communicatie met de Koper.

3. De Ondernemer draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging van de geregistreerde persoonsgegevens.

4. Indien de Koper geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van Ondernemer en/of derden, kan de Koper dit te allen tijde schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer laten weten.

5. De Ondernemer verklaart de geregistreerde persoonsgegevens niet te gebruiken op een wijze die strijdig is met enige wettelijke bepaling, deze algemene voorwaarden of een privacy reglement, dat is in te zien via de website van de Ondernemer.

6. De Koper kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en hier een afschrift van verkrijgen, indien hij/zij hier om verzoekt, tegen betaling van de wettelijke vergoeding. Indien de Koper van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de Koper dit schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer te melden.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
Behoudens voor zover een dwingendrechtelijke wetsbepaling anders bepaalt en behoudens afwijking in deze algemene voorwaarden is de Ondernemer niet aansprakelijk voor schade (zowel directe als indirecte en hoe ook genaamd), zowel contractueel als buitencontractueel die het gevolg is van (het gebruik van) de producten.

Artikel 10 - Klachten
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen klachten over direct waarneembare gebreken van de producten binnen bekwame tijd na aflevering c.q. na het verrichten van de desbetreffende diensten bij de Ondernemer moeten zijn ingediend. Klachten over niet-zichtbare gebreken zullen binnen bekwame tijd nadat het gebrek is ontdekt, of ontdekt had kunnen of behoren te worden, bij de Ondernemer moeten worden ingediend. Een kennisgeving binnen twee maanden na de ontdekking is tijdig.

2. De Ondernemer dient klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden niet van hem kan worden gevergd of herstel niet mogelijk is.

Artikel 11- Geschillen
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Koper en de Ondernemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

   
 
 kom gerust binnen 
 
   
 

MAANDAANBIEDING
                       
          Softshell-Jack

kleur zwart
                          
                   
            
                 
     

 


                      >>meer info
 

     
   LOGIN   
Gebruikersnaam

Wachtwoord   © 2017 Tempelman Vakkleding - Prinses Beatrixlaan 297a - 7312 DG Apeldoorn - T. 055 3550038 - E. info@vakkledingwinkel.nl disclaimer  |  sitemap